Vissa av dokumenten finns också på engelska. Some of the documents are also available in English.

Villkor inlåning med mera

Swedbank och Sparbanker

Villkor Inlåning med mera (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster) (pdf)

Information till insättare Swedbank (pdf)
Information till insättare Sparbank (pdf)

Villkor depå

Swedbank

Allmänna bestämmelser för depåavtal - Swedbank (pdf)
Eng. General Conditions for Custody Accounts (pdf)

Sparbanker

Allmänna bestämmelser för depåavtal - Sparbank (pdf)

Villkor depå inom individuellt pensionssparande

Swedbank

Allmänna bestämmelser för depåavtal angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå (pdf)

Sparbanker

Allmänna bestämmelser för depåavtal angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå (pdf)

Villkor fondkonto

Swedbank

Villkor Fondkonto och fondhandel (pdf)

Sparbanker

Villkor Fondkonto och fondhandel (pdf)

Villkor investeringssparkonto

Swedbank och Sparbanker

Villkor Investeringssparkonto (pdf)

 

MiFID - information

Swedbank

Swedbanks riktlinjer för utförande av order (pdf)
Eng. Swedbank’s Order Execution Policy (pdf)

Information om Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m.m. (Depåtjänst) (pdf)
Eng. Information on Swedbank as well as custody and trading in financial instruments (Custody service) (pdf)

Information om Swedbank och om handel med fondandelar (pdf)

Information om incitament (Depåtjänst) (pdf)
Eng. Information on Inducements (Custody services) (pdf)

Information om incitament - Fondkontotjänst (pdf)

Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse (pdf)
Eng. Summary of conflict-of-interest management in Swedbank’s securities operations (pdf)

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument (pdf)
Eng. Information regarding characteristics and risks relating to financial instruments (pdf)

Information om kundkategorisering (pdf)
Eng. Information on Client Categorisation (pdf)

Sparbanker

Sparbankens riktlinjer för utförande av order (pdf)
Swedbanks riktlinjer för utförande av order (pdf)
Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m.m. (Depåtjänst) (pdf)
Information om Sparbanken och om handel med fondandelar
Sparbankens information om incitament (Depåtjänst) (pdf)
Sparbankens information om incitament - Fondkontotjänst (pdf)
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse (pdf)
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse (pdf)
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument (pdf)
Information om kundkategorisering (pdf)

EMIR - information

Swedbank och Sparbanker

Regler för portföljavstämning och tvistelösning enligt EMIR avseende OTC-derivatkontrakt (pdf)
Eng. Rules regarding portfolio reconciliation and dispute resolution in accordance with EMIR with respect to OTC derivative contracts (pdf)

T.o.m 28 april 2024 Allmänna villkor Transaktionsrapportering enligt EMIR (pdf)
Fr.o.m 29 april 2024: Allmänna villkor Transaktionsrapportering enligt EMIR (pdf)

To April 28th 2024 Eng. General terms and conditions regarding Transaction reporting in accordance with EMIR (pdf)
From April 29 2024 Eng. General terms and conditions regarding Transaction reporting in accordance with EMIR (pdf)

Avtal om transaktionsrapportering enligt EMIR (pdf)
Eng. Agreement on transaction reporting in accordance with EMIR (pdf)

SFTR - information

Swedbank och Sparbanker

Eng. General terms on mandatory delegated reporting of Securities Financing Transactions (SFTs) (pdf)